Our
Company

저희 회사 홈페이지 방문을 진심으로 환영합니다.
에너지 효율이 향상된 면상발열 히팅 솔루션기업
히트 코리아 히트케이입니다.

회사명                      히트케이

설립년도                   2019년도 9월

대표이사                   김민재

주요사업                   기타 전자부품(면상발열체 개발) 제조

주소                         경남 창원시 성산구 충혼로91 벤처기업관 419호

E-Mail                      heatk2019@gmail.com

회사명   히트케이

설립년도   2019년도 9월 설립

대표이사   김민재

주요사업   기타 전자부품  (면상발열체 개발) 제조

주소   경남 창원시 성산구 충혼로91  벤처기업관 419호

E-Mail   sales@heat-k.com    

Process Map

체계적인 프로세스 솔루션 기업